• Čeština
  • English
  • Deutsch

Finanční plán pro logistiku

Nástroj pro efektivní přípravu finančního plánu, který zohlední potřeby logisitky a zároveň je transparentní pro správce rozpočtu.

Pro klienta, jehož oddělení logistiky spravujeme finanční plánování od roku 2006, jsme vytvořili nástroj pro přípravu finančního plánu pro logistiku. Dlouholeté zkušenosti jsme v našem nástroji zhodnotili tak, aby finanční plán zahrnul všechny potřeby logistiky, ale zároveň byl zcela transparentní a srozumitelný pro oddělení financí, které zodpovídá za celkový rozpočet firmy.

Proč nástroj pro finanční plánování

Základem klientova finančního plánování je AOP (annual operational plan – roční operační plán). Náklady na následující rok plánuje klient od poloviny předchozího roku. Plán se připravuje v několika fázích, s různou mírou predikce podle toho, jak daleko od plánovaného roku v čase se aktuálně nacházíme.

Pro oddělení logistiky je podstatné, aby v plánu byly zohledněny všechny faktory, které logistiku ovlivňují. Například málokdy platí, že když vzrostou o 10 % prodeje, vzrostou o stejné procento i náklady na logistiku. Do hry zde vstupuje celá řada faktorů souvisejících s kapacitou, jakož i obecné faktory trhu, jako jsou ceny pohonných hmot, aktuální nabídka logistických společností apod.

Pro oddělení financí je na druhé straně podstatné, aby všechny plánované náklady měly své odůvodnění, byly podložené výpočtem a aby výsledný plán měl jednotnou formu, která se používá napříč všemi odděleními firmy. Náš nástroj pro finanční plánování všechna tato kritéria splňuje a klient ho pro přípravu finančních plánů za logistiku využívá již řadu let.

Jak to funguje

Nástroj pro přípravu finančního plánu dělí plánované náklady podle předem daných nákladových středisek klienta. Výpočty nákladů jsou rozděleny na část týkající se čistě rozvozu zboží a část s ostatními logistickými náklady.

Vlastnímu plánování předchází datová analýza uplynulého období. Její výsledky ovlivní podobu indexů, které vstupují do finančního plánu. Indexy zjištěné analýzou se vkládají do výpočetního modulu, spolu s indexy trhu. Modul v případě potřeby umožňuje i úpravu indexů o absolutní hodnoty. Výsledky z výpočetního modulu dále převezme modul predikční, který dopočte náklady na celý následující kalendářní rok. Součástí nástroje je i modul pro zohlednění plánovaných úsporných opatření.

Hotový plán slouží jako podklad pro jednání o rozpočtu s oddělením financí. Díky transparentní podobě plánu a dohledatelnosti všech indexů a zohledněných faktorů je pro management logistiky možné obhájit své finanční potřeby pro nadcházející období.    

Další možnosti využití a podobné služby

Nástroj pro finanční plánování může fungovat pro přípravu ročního plánu jako ve výše uvedeném případě, ale lze jej obdobně použít i pro plánování po měsících. Každému klientovi připravíme moduly pro výpočet indexů a predikci podle takových ukazatelů, které jsou právě pro něj podstatné.

Naše další příklady služeb z oblasti finančního plánování v logistice zahrnují Nástroj pro finanční uzávěrku nebo Nástroj na správu poplatků za distribuční centra.


Spravujeme finanční plány klientům každoročně již

14 let

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás