• Čeština
  • English
  • Deutsch

Komplexní studie logistické sítě

Řešení pro strategická rozhodnutí a optimalizaci nákladů v logistice

Mít důkladně zmapovanou logistickou síť je klíčové pro jakákoli strategická rozhodnutí v oblasti supply chain. Komplexní studie a modelování logistických sítí provádíme pro klienty, kteří řeší podobu svého logistického modelu pro budoucí období. Ať už je to z důvodu nutnosti optimalizace nákladů v současném obchodním modelu, nebo z důvodu plánovaných změn, které se logistické sítě dotknou. Možné úspory a zefektivnění procesů v současném modelu lze najít vždy. A stejně tak umíme propočítat, jaký z možných budoucích scénářů je pro klienta nejvhodnější.

Kdo potřebuje network modelling

Logistická síť obvykle roste organicky v reakci na rozvoj obchodu. Ve chvíli, kdy se posune situace na trhu nebo se objeví nový obchodní plán, stojí klient před otázkou, jakým způsobem vystavět svou síť pro budoucí období, aby byla nákladově efektivní a konkurenceshopná z hlediska obsluhy zákazníků. Nezáleží přitom na tom, zda je klientem nadnárodní společnost, pro niž optimalizace sítě znamená roční úspory v řádu stovek milionů korun, nebo menší lokální firma. Efektivní logistiku potřebuje každá společnost s distribuční sítí.

První krok: Zmapování současné situace

Odkud kam se co přepravuje, kde se co skladuje, kolik to stojí a jaké případné další faktory ovlivňují supply chain. To je první věc, na kterou se musíme při modelování logistické sítě podívat. Ze současných dat a informací o průměrných nákladech poskládáme a vizualizujeme současnou podobu modelu. S ní pak budeme v dalších fázích procesu porovnávat možné budoucí scénáře. Nezřídka se setkáváme s tím, že až když klient vidí současnou situaci před sebou na mapě, uvědomí si některé aspekty a výzvy svého současného dodavatelského řetězce.

Druhý krok: Co se bude měnit  

Jaké změny se mají promítnout do logistické sítě? Je třeba přidat další distribuční centrum, protože ta současná nestíhají kapacitou? Je naopak třeba snížit počet distribučních center, protože je síť příliš složitá? Je třeba hledat synergie mezi distribucí do kamenných obchodů a přímou distribucí k online zákazníkům s ohledem na vývoj v těchto oblastech obchodu? Zde vstupuje do hry klientův plán pro budoucí období. Podle něj společně vybíráme faktory, které je třeba zohlednit v budoucích modelech.

Třetí krok: Lokalizace klíčových bodů budoucí logistické sítě  

Na základě zadání a konzultací s klientem vytipujeme možné scénáře budoucí podoby logistické sítě. Následně v každém z nich lokalizujeme klíčové body, tedy především distribuční centra. Obvykle část scénářů aplikuje přístup „stavíme na zelené louce“ a část využívá stávající body logistické sítě. K nim pak dohledává další, popřípadě optimalizuje distribuci zboží mezi vybranými současnými centry. K lokalizaci distribučních center používáme specializovaný software.

Čtvrtý krok: Modelování a srovnání možných scénářů

V momentě, kdy známe umístění všech klíčových bodů logistické sítě v každém z možných scénářů, můžeme se pustit do modelování. Pro každý scénář vypočteme náklady na všechny fáze logistiky, náklady na warehousing, případné náklady na zbudování nových skladů/distribučních center či opuštění starých a zohledníme případné další faktory, které mohou vstupovat do hry. Výstupem z tohoto kroku je porovnání všech scénářů se současnou situací a mezi sebou.

Pátý krok: Interaktivní nástroj pro predikci vývoje

Strategické změny v logistické síti mají vliv na podobu supply chain v mnoha následujících letech. Do hry zde přitom vstupuje mnoho proměnných, ať už z oblasti rychlosti růstu vlastního obchodu v různých segmentech, nebo z oblasti obecných indikátorů trhu, jako jsou inflace, cena pracovní síly, cena pohonných hmot apod. Jako součást komplexní studie logistické sítě proto klientům dodáváme i na míru vytvořený interaktivní srovnávač.

Náš srovnávač umožňuje nastavit si indikátory dle aktuální potřeby a vizualizuje vývoj možných scénářů v následujících letech. Klient si tedy může srovnat například jak se budou jeho jednotlivé scénáře chovat při poklesu obchodu a vyšší inflaci nebo při postupném nárůstu ceny pracovní síly a pohonných hmot.

Podobné služby

Oblast network modelingu v logistice je velmi rozsáhlá a pokrývá celou řadu činností. Vedle velkých komplexních projektů, jako je Nový model distribuční sítě, jsme realizovali celou řadu dalších studí. Zmínit můžeme například Návrh umístění nového distribučního skladu nebo Optimalizaci regionální distribuce.


Průměrná úspora klienta na nákladech

14 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás