• Čeština
  • English
  • Deutsch

Optimalizace logistiky: Nový model logistické sítě

Analýza logistické sítě v interaktivním modelu vytvořeném na míru.

Náš klient distribuuje své zboží desítkám tisíc B2B zákazníků. Pro sekundární distribuci k zákazníkům využívá řadu regionálních logistických partnerů. Po změně top managementu společnosti vznikla potřeba optimalizace logistiky, konkrétně revize a analýzy logistické sítě z pohledu rozmístění zákazníků a obsluhy jednotlivých oblastí. Cílem bylo zefektivnit distribuční síť prostřednictvím snížení počtu logistických partnerů a zvětšení obsluhovaných oblastí.

Interaktivní mapa na míru

Zásadní výzvou projektu optimalizace logistiky byl velký počet zákazníků a množství dat vstupujících do analýzy. Hledali jsme způsob, jak veškeré datové vstupy zpracovat do srozumitelné formy. Jako nejvhodnější řešení se ukázala interaktivní mapa země.

Vytvořili jsme vlastní vektorovou mapu. Vektory v mapě představují mikroregiony odpovídající regionům PSČ, velká města a další prvky infrastruktury, jako jsou dálnice a významné silnice.

Analýza logistické sítě

Každý vektor mapy odpovídající oblasti konkrétního PSČ má přiřazeno své interní označení. Pod ním vstupuje do výpočtů nutných pro analýzu prodejních a logistických dat v každém mikroregionu.

Vektorová mapa díky tomu umožňuje zobrazit na mapě jakákoli data, kterým lze přiřadit parametr PSČ, popřípadě jiný geolokační parametr. Výpočty v rámci analýzy jsme automatizovali a postupně zanalyzovali prodejní data zákazníků, rozvozová data logistických společností, finanční data a další.

Mapa díky tomu umožňuje různé pohledy na regiony na jednom místě. Vizualizace na mapě je zásadní pro pochopení a prezentaci výsledků analýzy. Tak komplexní záležitost jako je optimalizace logistiky se sítí desítek tisíc zákazníků jednoduše není možné srozumitelně odprezentovat jen v tabulkách a běžných grafech.

Model logistické sítě po optimalizaci 

Na základě vyhodnocení výsledků analýzy jsme vytvořili nový model logistické sítě. Klient si přál zachovat spolupráci s některými ze stávajících regionálních logistických partnerů a některé oblasti chtěl naopak předat novým společnostem.

Data v analýze ukázala ideální regionální centra, odkud realizovat rozvoz k zákazníkům. V těchto centrech jsme spolu s klientem ověřili možné logistické partnery, kteří byli schopni zajistit distribuci k zákazníkům v přiděleném regionu s ohledem na objem odběrů i zvyky zákazníků (například časy příjmu zboží během dne). Výsledný model obsahoval vytyčené regiony pro jednotlivé logistické společnosti. Některé z regionů představovaly rozšíření distribuční oblasti pro stávající partnery, jiné byly určeny k vysoutěžení novým partnerem.  

Model struktury ceny za distribuci v regionu

Abychom klientovi usnadnili přechod na nový model a spolupráci s logistickými partnery, provedli jsme také analýzu profitability jednotlivých oblastí v rámci každého regionu. Zásadním kritériem zde byla vzdálenost oblasti od regionálního centra a stav infrastruktury v regionu. Oblasti v rámci každého regionu jsme rozdělili do čtyř kategorií s různými cenovými sazbami podle profitability distribuce pro logistického partnera.

Další možnosti

Jednou vytvořená interaktivní vektorová mapa může sloužit klientovi v celé řadě dalších projektů, do kterých vstupují data, jež lze spojit s geolokačními kritérii. Vizualizovat v ní lze například prodané objemy, hodnotu prodaného zboží v regionu, náklady na logistiku v oblasti, průměrné náklady na zákazníka v oblasti a mnoho dalších dat. Mapu lze navíc snadno přenést do jakékoli prezentace a vysvětlovat s její pomocí problematiku spojenou se supply chain i lidem, kteří nejsou na tuto oblast odborníky.

Díky našim rozsáhlým zkušenostem s optimalizací logistiky a modelováním logistických sítí můžeme společně hledat řešení, jak zefektivnit stávající logistickou síť nebo jak vystavět svůj budoucí logistický model s ohledem na vývoj trhu.


Průměrný potenciál úspory nákladů v jedné logistické síti

17 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás