• Čeština
  • English
  • Deutsch

Produktivita pracovníků skladu: Sledování denní produktivity

Sledování a vyhodnocování produktivity skladu díky aplikaci vyvinuté na míru.

Aplikace na sledování denní docházky a produktivity obhospodařuje kompletně činnosti spojené s docházkou a produktivitou pracovníků ve skladu. Vyvinuli jsme ji pro klienta, který má velký distribuční sklad se stovkami kmenových i externích zaměstnanců. Aplikace má řadu modulů pro sledování různých aspektů produktivity skladu, je přehledná, interaktivní, napojená na databázové systémy klienta.

Proč aplikace na sledování docházky a produktivity

U méně automatizovaných skladů jsou náklady na sklad zásadním způsobem spojené s produktivitou zaměstnanců. Klient potřeboval mít systém sledování docházky a produktivity, který by zohlednil jak kmenové zaměstnance společnosti, tak externí pracovníky najímané přes agentury. Požadavkem klienta bylo produktivitu skladu nejen sledovat, ale i kontinuálně vyhodnocovat podle jednotlivých sekcí skladu i celkově. Chtěl, aby aplikace obsahovala srovnávací grafy, které lze tisknout a dále prezentovat. V průběhu let pak přibyly ještě další požadavky na nové moduly aplikace.

Sledování produktivity pracovníků

Obslužná část aplikace obsahuje modul pro vložení dat o docházce zaměstnanců a dat o počtu zmanipulovaných jednotek ve skladu podle typu pohybu. Veškerá citlivá data pracovníků jsou chráněna mnohastupňovým zámkem a bezpečnou delegací oprávnění k nakládání se souborem. Vestavěný kalendář zabezpečuje kontrolu kompletnosti vložených dat za každý den.

Základní funkcí aplikace je sledovat po dnech a po měsících počty zmanipulovaných jednotek za hodinu práce jednoho pracovníka. Sledují se zvlášť pohyby dovnitř a ven, a to jak za celý sklad, tak po jednotlivých sekcích. Modul pro sledování produktivity je interaktivní, uživatel si jedním kliknutím zvolí, jakou část výsledků chce vidět.

Vizualizace ukazatelů produktivity skladu

Modul s grafy slouží k vizualizaci dat o docházce a produktivitě a prezentaci výsledků jak vedoucím jednotlivých úseků skladu a pracovníkům, tak managementu. Modul je interaktivní. Lze v něm nastavit sledované období a u každého grafu pak další parametry, jako je volba zobrazované sekce skladu či volba jednotek.

Jednotlivé grafy ukazují: 1) celkovou produktivitu po dnech, 2) odpracované hodiny, 3) počty a poměry přítomných vs. neaktivních kmenových zaměstnanců, 4) zastoupení externích pracovníků dle agentur, 5) produktivitu podle sekcí, 6) požadavek na stav pracovníků vs. realitu, 7) poměr pohybů dovnitř a ven po sekcích.

Součástí je i interaktivní graf s výpočtem produktivity skladu, ve kterém lze do výpočtu zahrnout jen konkrétní sekce. To umožňuje uživateli vyloučit z výpočtu produktivity například sekce se specifickou agendou, které se nepodílejí na manipulaci jednotek ve skladu.

Veškeré grafy jsou snadno přenositelné do prezentací a dají se také tisknout jako podklad na schůzky s vedoucími sekcí či pro vyvěšení na nástěnky.

Sledování plánu a nákladů na skladování

Další moduly v aplikaci obstarávají sledování nákladů na zmanipulovaný kus směrem dovnitř a ven a porovnávají reálné náklady s plánem po jednotlivých sekcích skladu. Vzhledem k nedostatku pracovních sil na trhu v posledních letech je podstatné také srovnání požadavku na počet pracovníků s počtem pracovníků, kteří byli v daném období reálně k dispozici.  

Postupný vývoj

Vývoj aplikace na sledování denní docházky a produktivity se odehrával postupně v několika letech. V průběhu času jsme v aplikaci reagovali nejen na požadavky na nové funkce, ale i na aktuální stav databázových systémů klienta. Zatímco na počátku aplikace musel zodpovědný pracovník vkládat data o docházce a pohybech ve skladu vkládat data manuálně, později bylo možné tuto část do značné míry automatizovat a napojit na data ze skladových čteček.   

Podobné služby

S vývojem řešení a aplikací na míru pro sklady máme řadu zkušeností. Jako příklad realizovaných řešení můžeme jmenovat Warehouse Summary, Nástroj pro řízení zásob v distribučním skladu nebo Automatizovaný nástroj pro výpočet odměn pracovníků.   


Zvýšena produktivita za posledních 6 let u všech pracovníků v průměru o

11 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás